Kalendarium wydarzeń

 
Listopad 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
19
20
21
22
23
24

Kategorie

  • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Prawo dla stażysty

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego dla obywatela polskiego lub obywatela państwa członkowskiego UE, wpisanie na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz do rejestru lekarzy i lekarzy dentystyów

Postępowanie dotyczy lekarza-absolwenta i lekarza dentysty-absolwenta, obywatela Polski lub państwa UE, który posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty i zamierza odbyć staż podyplomowy. 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu (do pobrania)

2. Kserokopia dowodu osobistego. W przypadku braku w dowodzie osobistym informacji o zameldowaniu (nowy dowód) – kserokopia zaświadczenia potwierdzająca miejsce stałego zameldowania wydane przez właściwy urząd.

3. Odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty (oryginał) oraz kserokopia suplementu.
W przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania odpisu dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające: datę ukończenia studiów, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, język wykładowy.

W przypadku, kiedy dyplom został uzyskany w innym niż Polska kraju, nienależącym do UE, konieczne jest uzyskanie nostryfikacji dyplomu. W takiej sytuacji należy złożyć kserokopię dyplomu oraz oryginał zaświadczenia nostryfikacyjnego.

4. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22 559-13-30

Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej
i przedstawi jeden z dokumentów wymienionych poniżej potwierdzających znajomość języka polskiego:

1) świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;

2) świadectwo złożenia:

a) Lekarskiego Egzaminu Państwowego,

b) Lekarskiego Egzaminu Końcowego,

c) Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,

d) Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

– uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim.

5. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania (formularz)

6. 2 zdjęcia legitymacyjne (45x35 mm)

7. Oświadczenie dotyczące publikacji zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy NIL (formularz)

 

Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii winny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu.

Dokumenty należy złożyć w pok. nr 9, I piętro

 

W celu rozpoczęcia stażu podyplomowego lekarz / lekarz dentysta zobowiązany jest do złożenia (oprócz w/w dokumentów) wniosku o przyznanie stażu podyplomowego (formularz)

 

Więcej informacji dotyczących stażu podyplomowego znajdziecie Państwo w zakładce Formalności -> Staż podyplomowy.

 

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Nasze serwisy