Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

Prawo dla stażysty - obcokrajowca

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego lekarzowi/lekarzowi dentyście cudzoziemcowi

Postępowanie dotyczy lekarza-absolwenta lub lekarza dentysty-absolwenta cudzoziemca, obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który zamierza odbyć staż podyplomowy.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu (do pobrania)

  2. Kserokopia paszportu

  3. Kserokopia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

  4. Odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty (oryginał), kserokopia suplementu – dotyczy dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną; w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające: datę ukończenia studiów, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, język wykładowy.

  5. Kserokopia dyplomu lekarza * – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE

  6. Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu przeprowadzonej przez polską wyższą uczelnię medyczną – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE, bez względu na datę uzyskania dyplomu

  7. Orzeczenie o stanie zdrowiawystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania (formularz)

  8. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22 559-13-30

  9. 2 zdjęcia legitymacyjne

  10. Oświadczenie dotyczące publikacji zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy NIL (formularz)

Lekarz, z wyjątkiem lekarza obywatela państwa członkowskiego UE, który uzyskał prawo wykonywania zawodu w innym państwie niż państwo członkowskie UE składa dodatkowo:

1. Kserokopię dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód *

2. Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód * - ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania

3. Wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, którego lekarz jest obywatelem lub z którego przybywa *- ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania

4. Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP *

* Wszystkie dokumenty obcojęzyczne powinny być przedłożone w oryginale wraz z oryginalnym tłumaczeniem na język polski wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. Paszport nie wymaga tłumaczenia.

Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii winny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu.

Dokumenty należy złożyć w pok. nr 9, I piętro

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Nasze serwisy