Kalendarium wydarzeń

 
Październik 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

 • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

 • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Prawo dla stażysty - obcokrajowca

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego lekarzowi/lekarzowi dentyście cudzoziemcowi

Postępowanie dotyczy lekarza-absolwenta lub lekarza dentysty-absolwenta cudzoziemca, obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który zamierza odbyć staż podyplomowy.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu (do pobrania)

 2. Kserokopia paszportu

 3. Kserokopia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 4. Odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty (oryginał), kserokopia suplementu – dotyczy dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną; w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające: datę ukończenia studiów, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, język wykładowy.

 5. Kserokopia dyplomu lekarza * – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE

 6. Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu przeprowadzonej przez polską wyższą uczelnię medyczną – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE, bez względu na datę uzyskania dyplomu

 7. Orzeczenie o stanie zdrowiawystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania (formularz)

 8. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22 559-13-30

 9. 2 zdjęcia legitymacyjne

 10. Oświadczenie dotyczące publikacji zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy NIL (formularz)

Lekarz, z wyjątkiem lekarza obywatela państwa członkowskiego UE, który uzyskał prawo wykonywania zawodu w innym państwie niż państwo członkowskie UE składa dodatkowo:

1. Kserokopię dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód *

2. Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód * - ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania

3. Wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, którego lekarz jest obywatelem lub z którego przybywa *- ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania

4. Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP *

* Wszystkie dokumenty obcojęzyczne powinny być przedłożone w oryginale wraz z oryginalnym tłumaczeniem na język polski wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. Paszport nie wymaga tłumaczenia.

Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii winny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu.

Dokumenty należy złożyć w pok. nr 9, I piętro

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Nasze serwisy