Kalendarium wydarzeń

 
Październik 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

 • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

 • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Prawo po stażu dla obcokrajowca

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Przyznanie prawa wykonywania zawodu po stażu lekarzowi/ lekarzowi dentyście cudzoziemcowi

Postępowanie dotyczy lekarza cudzoziemca, obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który zamierza wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub w celu kształcenia podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek W-2B lub Wniosek W-2C (kształcenie) o przyznanie prawa wykonywania zawodu (formularz)

 2. Odpis dyplomu (oryginał), kserokopia suplementu – w przypadku ukończenia uczelni polskiej (jeśli dokument nie był wcześniej składany)

 3. Kserokopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty * – dotyczy dyplomu wydanego poza Polską

 4. Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu przeprowadzonej przez polską wyższą uczelnię medyczną – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE

 5. Kserokopia paszportu

 6. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do można uzyskać pod numerem telefonu 22 559-13-30, (tylko w sytuacji, gdy dokument nie był wcześniej składany)

 7. Kserokopia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 8. Orzeczenie o stanie zdrowiawystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania

 9. Ograniczone prawo wykonywania zawodu / Prawo wykonywania zawodu

 10. Karta stażu podyplomowego

 11. Jeśli staż został uznany przez Ministra Zdrowia - decyzja o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej

 12. Świadectwo złożenia pierwszego egzaminu LEK lub LDEK

 13. 2 zdjęcia legitymacyjne (jedynie w przypadku posiadania ograniczonego prawa wykonywania zawodu)

 14. Oświadczenie o opłacaniu składek na OIL (formularz)

 15. Ankieta oceniająca staż podyplomowy

 16. Zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie specjalizacji (dla osób ubiegających się o prawo wykonywania zawodu wyłącznie w celu kształcenia podyplomowego)

 17. Dokument potwierdzający zgodę placówki na realizację szkolenia

* Wszystkie dokumenty obcojęzyczne powinny być przedłożone w oryginale wraz z oryginalnym tłumaczeniem na język polski wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. Paszport nie wymaga tłumaczenia.

Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii winny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu.

Dokumenty należy złożyć w pok. nr 9, I piętro

Na podstawie § 25 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 03.09.2010 r. Komisja ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu może przeprowadzić rozmowę z lekarzem cudzoziemcem, może również zażądać złożenia dodatkowych dokumentów koniecznych do zajęcia stanowiska w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Następnie przekazuje dokumentację ze swoim stanowiskiem Okręgowej Radzie Lekarskiej w Łodzi.

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Nasze serwisy