Kalendarium wydarzeń

 
Październik 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

 • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

 • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Prawo wykonywania zawodu

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Tryb postępowania

 

Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Uchwała Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010r. określa wymogi, jakie lekarz i lekarz stomatolog winien spełnić, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej z wpisem do okręgowego rejestru lekarzy.

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty oraz wpis na listę członków OIL i do rejestru OIL jest rozpatrywany przez komisję ds. rejestru i praw wykonywania zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej. Jeżeli lekarz spełni warunki - zostaje uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej przyjęty w poczet członków Okręgowej Izby Lekarskiej i uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa.

Lekarz po złożeniu wymaganych dokumentów, czeka na uchwałę ORL do 30 dni. Jeżeli uchwała jest pozytywna - otrzymuje prawo wykonywania zawodu i zostaje wpisany do rejestru lekarzy w Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz do centralnego rejestru lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dane te są poufne.

 

Prawo wykonywania zawodu dla obcokrajowców

 

Wyciąg z regulaminu:

 

§ 16.

Postępowanie w stosunku do lekarza cudzoziemca w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do rejestru okręgowej izby lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia przez zainteresowanego lekarza wymaganych dokumentów.

§ 17.

Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe.

§ 18.

 1. W postępowaniach, wymienionych w § 16, komisja powinna wystąpić każdorazowo do Komisji d.s. Lekarzy Cudzoziemców Naczelnej Rady Lekarskiej o przekazanie informacji dotyczących wcześniejszych postępowań prowadzonych w stosunku do tego lekarza

 2. Komisja powinna przeprowadzić każdorazowo rozmowę z zainteresowanym lekarzem, jak również może żądać złożenia dokumentów koniecznych do zajęcia przez nią stanowiska.

§ 19.

Komisja d.s. Lekarzy Cudzoziemców Naczelnej Rady Lekarskiej prowadzi centralny rejestr postępowań w sprawie przyznawania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom.

Przewodniczący Komisji w terminie 14 dni od podjęcia uchwały okręgowej rady lekarskiej lub innego zakończenia prowadzonego postępowania, przekazuje do rejestru, o którym mowa w pkt 1, informacje o przebiegu postępowania.
Wzór informacji stanowi załącznik Nr 20 do regulaminu

§ 20.

 1. Postępowanie dotyczy lekarza-absolwenta lub lekarza dentysty-absolwenta cudzoziemca, który zamierza odbyć staż podyplomowy lub uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą w całości lub w części za równoważny ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.

  1a. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, w celu przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków okręgowej izby i uzyskania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej składa we właściwej terytorialnie izbie dokumenty wymienione w § 11 ust. 1 pkt 2-4 oraz dodatkowo odpowiednio:

  1) dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

  2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, będące załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 205, poz. 1740),

  3) zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie stażu podyplomowego na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące lekarzami polskimi, jeżeli lekarz nie posiada zezwolenia na osiedlenie się lub nie uzyskał statusu uchodźcy

 2. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy określone w § 11 ust. 1.

 3. Uchwała okręgowej izby, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 9, powinna określić termin ważności ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz miejsce odbywania stażu przez lekarza cudzoziemca.

 4. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, jest podstawą do wpisania we "Wniosku" i do ograniczonego prawa adnotacji urzędowej dotyczącej ograniczeń określonych uchwałą.

§ 21.

 1. Postępowanie dotyczy lekarza cudzoziemca, który złożył państwowy egzamin kończący staż podyplomowy lekarza i zamierza wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia szkolenia podyplomowego (specjalizacja, nabycie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny, staż naukowy, studia podyplomowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, praktyki zawodowe) lub uzyskania stopnia naukowego (studia doktoranckie, staż habilitacyjny) lub w celu podjęcia pracy zarobkowej.

 2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, w celu przyznania mu prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków izby i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy składa we właściwej terytorialnie izbie wniosek W-2b, dokumenty, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz dodatkowo odpowiednio:

  1) w przypadku lekarza, który zamierza odbyć wyłącznie szkolenie podyplomowe lub określonego rodzaju studia:

  a/ zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie specjalizacji na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące lekarzami polskimi,
  b/ dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych na podstawie odrębnych przepisów, na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkolenia (nie dotyczy specjalizacji),
  c/ zaświadczenie o formie finansowania studiów lub szkolenia (nie dotyczy specjalizacji),

  2) w przypadku lekarza, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu w celach zarobkowych:

  a)na podstawie wizy z prawem do wielokrotnego przekraczania granicy - zezwolenie wydane przez właściwego wojewodę na zatrudnienie,
  b)na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony - przyrzeczenie właściwego wojewody wydania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. Nr 153, poz. 1766),
  c)na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub uzyskania statusu uchodźcy albo zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, uzyskanego na podstawie zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim - wyłącznie dokument potwierdzający uzyskanie odpowiedniego uprawnienia,

  2a) w przypadku lekarza, który zamierza wykonywać zawód wyłącznie w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, lub udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej opinię komisji ds. praktyk lekarskich izby, na obszarze której zamierza wykonywać zawód o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 50 ust. 11-4 lub 50a ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wzór wniosku W-2 b stanowi załącznik Nr 10b do regulaminu.

 3. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy określone w § 11 ust. 2.

 4. Uchwała okręgowej rady, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 5, powinna określać w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na czas określony termin jego ważności, a w przypadku przyznania go na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty również cel odbywania szkolenia podyplomowego lub studiów oraz miejsce ich odbywania.

 5. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4, jest podstawą do wpisania na Wniosku i do nowego prawa wykonywania zawodu dodatkowo adnotacji urzędowej dotyczącej ograniczeń określonych uchwałą.

§ 22.

 1. Postępowanie w stosunku do lekarza cudzoziemca, który jest uprawniony do wykonywania zawodu na czas określony i zamierza nadal wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej po upływie czasu na jaki prawo wykonywania zawodu zostało przyznane.

 2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, zamierzający kontynuować pracę zarobkową, w celu ponownego przyznania mu prawa wykonywania zawodu, składa we właściwej terytorialnie izbie, nie później niż 2 miesiące przed upływem terminu ważności prawa wykonywania zawodu odpowiednio:

  1) dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

  2) zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lub nowe prawo,

  3) opinię zawodową wystawioną przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot zatrudniający lekarza albo lekarza upoważnionego przez okręgową radę lekarską w przypadku wykonywania przez lekarza cudzoziemca zawodu wyłącznie w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej,

  4) przedłużenie przyrzeczenia zezwolenia - zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez właściwego wojewodę, określonego w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. Nr 153, poz. 1766), jeżeli lekarz wykonuje pracę na podstawie posiadanej wizy z prawem wielokrotnego przekraczania granicy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, z wyjątkiem lekarza, który uzyskał to zezwolenie na podstawie zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim,

  5) (uchylony),

 3. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, zamierzający kontynuować szkolenie podyplomowe lub określonego rodzaju studia w celu ponownego przyznania mu prawa wykonywania zawodu składa w miejscu i terminie określonym w ust. 1 odpowiednio:

  1) zezwolenie Ministra Zdrowia, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 2 lit. a, na dalsze odbywanie specjalizacji,

  2) dokument potwierdzający zgodę uprawnionego podmiotu na dalsze odbywanie szkolenia podyplomowego lub studiów (nie dotyczy specjalizacji),

  3) dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w § 11 ust. 2 pkt 2 lit. d i e.

 4. W postępowaniu w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu stosuje się odpowiednio przepisy określone w § 21, z zastrzeżeniem ust. 4.

 5. (uchylony).

 6. (uchylony).

§ 22a.

Postępowanie w stosunku do lekarza z UE, który czasowo wykonuje zawód na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Lekarz z UE który czasowo przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza czasowo wykonywać zawód lekarza, obowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem wykonywania zawodu złożyć w izbie, na obszarze której zamierza go wykonywać, następujące dokumenty:

  1) oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu na obszarze właściwej izby, zawierające następujące dane:
  a)imiona i nazwisko,
  b)obywatelstwo,
  c)datę urodzenia,
  d)miejsce i formę wykonywania zawodu,
  e)okres wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  f)informację o znajomości języka polskiego w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu lekarza,

  2) kserokopię paszportu,

  3) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu na obszarze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE, w którym ostatnio go wykonywał,

  4) zaświadczenie wydane przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE, stwierdzające, że wykonuje zawód lekarza w tym państwie.
  Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 23 do regulaminu.

 2. Okręgowa rada wydaje lekarzowi, który dopełnił obowiązku złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, zaświadczenie - oznaczone numerem ewidencji lekarzy z UE czasowo wykonujących zawód - o spełnieniu przez niego obowiązku określonego w art. 9 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a duplikat zaświadczenia przekazuje właściwemu organowi innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE, w którym lekarz ten po raz pierwszy uzyskał prawo do wykonywania zawodu lekarza. 
  Wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 24 do regulaminu.

 3. Okręgowa rada przekazuje dane z ewidencji lekarzy z UE czasowo wykonujących zawód każdorazowo, po dokonaniu wpisu lub aktualizacji, do ewidencji lekarzy z UE czasowo wykonujących zawód prowadzonej przez Naczelną Radę Lekarską w ramach Centralnego Rejestru Lekarzy.

 

 

Uchwała:

 

§ 6.

 1. Lekarz, który dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, albo nie uzyskał prawa do wykonywania zawodu lekarza na obszarze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE, może mieć przyznane przez okręgową radę lekarską wyłącznie ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego lub uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożenia państwowego egzaminu kończącego staż podyplomowy.

 2. Okręgowa rada lekarska rozpatrując wniosek lekarza cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, oprócz oceny spełnienia warunków określonych w art. 7 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, powinna również dokonać oceny spełnienia przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w art. 15 ust. 3f ustawy o zawodach lekarza i lekarz dentysty.

 3. Okręgowa rada lekarska rozpatrując wniosek lekarza cudzoziemca o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza w celu zarobkowego wykonywania tego zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz spełnienia warunków określonych w art. 7 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, powinna również ustalić, czy wnioskodawca spełnia jeden z warunków określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 114, poz. 739, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325 i Nr 128, poz. 1404), tj. czy posiada lub uzyskał:

  a) wizę z prawem wielokrotnego wjazdu oraz zezwolenie na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  b) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony oraz przyrzeczenie wydania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  c) zezwolenie na osiedlenie się,

  d) status uchodźcy.

 4. Okręgowa rada lekarska rozpatrując wniosek lekarza cudzoziemca o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza wyłącznie w celu określonym w art. 7 ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oprócz oceny spełnienia warunków określonych w ust. 1 i 3 tego artykułu, powinna również ustalić czy wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz.U. Nr 83, poz. 905, z późn. zm.), albo spełnia warunki określone w przepisach zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie formy i warunków podejmowania i odbywania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi, uczestniczenia tych osób w badaniach naukowych i szkoleniach oraz zasad odpłatności za studia i szkolenia (M.P. Nr 34, poz. 253 zm. z 1999 r. zm. MP z 1995 r. Nr 64, poz. 699, zm. wyn. z Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) oraz czy posiada wizę z prawem wielokrotnego przekraczania granicy albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

 5. Lekarz cudzoziemiec, który na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskał do dnia 27 września 1998 r. prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty na czas określony może mieć przyznane ponownie prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty na stałe lub na czas określony pomimo że nie spełnia wymogu, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 6. Lekarz lub lekarz cudzoziemiec, który utracił prawo wykonywania zawodu stwierdzone na podstawie dotychczasowych przepisów może mieć przyznane prawo wykonywania zawodu przez okręgową radę lekarską, jeżeli spełnia wymogi określone w art. 5 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a w przypadku lekarza cudzoziemca również art. 7 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 7.

 

 1. Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i o równoczesnym wpisie lekarza na listę członków i do rejestru okręgowej izby lekarskiej

  1a. Uchwała okręgowej rady lekarskiej, o której mowa w ust. 1, dotycząca lekarza z UE obejmuje również równoczesne uznanie formalnych kwalifikacji lekarza.

 2. Okręgowa rada lekarska w uchwale, o której mowa w ust. 1, oznacza prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza numerem, który otrzymuje z Centralnego Rejestru Lekarzy, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2.

 3. Numer prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu stanowi siedmiocyfrowa liczba wyznaczana na podstawie identyfikatora systemowego ustalanego w porozumieniu z Naczelną Radą Lekarską przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako numer identyfikacyjny lekarza i udostępnianego przez ZUS Naczelnej Radzie Lekarskiej zgodnie z art. 56 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach pieniężnych".

 

 

Zagubienie dokumentów »

 

Nasze serwisy