Kalendarium wydarzeń

 
Październik 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

 • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

 • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Uznanie kwalifikacji formalnych

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Uznanie kwalifikacji formalnych

Postępowanie w sprawie uznania formalnych kwalifikacji, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisania na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Postępowanie dotyczy obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadającego tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty oraz prawo wykonywania zawodu uzyskane w jednym z krajów UE (także państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej), który zamierza podjąć wykonywanie zawodu na obszarze RP.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek W-2A o uznanie formalnych kwalifikacji, przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

 2. Kserokopia dokumentu tożsamości (dowód lub paszport)

 3. Orzeczenie o stanie zdrowiawystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania

 4. Kserokopia dyplomu lekarza, lekarza dentysty *

 5. Kserokopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w innym państwie *

 6. Dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty wydany przez inne niż Polska państwo członkowskie UE *

 7. Dokument potwierdzający wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty *

 8. Zaświadczenie o postawie etycznej – dokument wydany przez właściwe organy państwa członkowskiego UE innego niż RP, potwierdzający że spełnione są wymogi dotyczące postawy etycznej lekarza, lekarza dentysty, oraz że prawo wykonywania zawodu nie zostało zawieszone bądź, że lekarz, lekarz dentysta nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu z powodu ważnego przewinienia zawodowego – ważne 3 miesiące od daty wydania *

 9. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22 559-13-30

 10. 2 zdjęcia legitymacyjne

 11. Kserokopie dyplomów specjalizacyjnych uzyskanych na terenie UE * oraz zaświadczenia wydane przez izbę lekarską w kraju, w którym uzyskana była specjalizacja, dotyczące zgodności specjalizacji z Dyrektywą 2005/36/WE

Dokumenty należy złożyć w pok. nr 9, I piętro

* Dokumenty wystawione w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty i tłumaczenia należy przedłożyć w oryginale. Paszport nie wymaga tłumaczenia.

Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii winny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu.

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

 

Nasze serwisy