WYBORY

Wybory do samorządu lekarskiego na IX kadencję czytaj więcej

Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu

 • Lekarz/lekarz dentysta obywatel Polski lub obywatel państwa członkowskiego UE

  Przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu
  2. Kserokopia dowodu osobistego. W przypadku braku w dowodzie osobistym informacji o zameldowaniu (nowy dowód) – kserokopia zaświadczenia potwierdzająca miejsce stałego zameldowania wydane przez właściwy urząd
  3. Odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty (oryginał) oraz kserokopia suplementu
    
   W przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania odpisu dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające: datę ukończenia studiów, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, język wykładowy.
   Uwaga: W przypadku, kiedy dyplom został uzyskany w innym niż Polska kraju, nienależącym do UE, konieczne jest uzyskanie nostryfikacji dyplomu. W takiej sytuacji należy złożyć kserokopię dyplomu oraz oryginał zaświadczenia nostryfikacyjnego

  4. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22 559 13 42.

   Uwaga: Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi jeden z dokumentów wymienionych poniżej potwierdzających znajomość języka polskiego: 
   • świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
   • świadectwo złożenia:
    • Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
    • Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
    • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
    • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego,
   • uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim
  5. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania.
  6. 2 zdjęcia legitymacyjne (45x35 mm)
  7. Oświadczenie dotyczące publikacji zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy NIL

  Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii powinny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu.
  Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

 • Lekarz/ Lekarz dentysta cudzoziemiec

  Przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca (obywatela państwa innego niż państwo członkowskie UE).

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu

  2. Kserokopia paszportu

  3. Kserokopia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

  4. Odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty (oryginał), kserokopia suplementu – dotyczy dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną; w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medycznąo ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające: datę ukończenia studiów, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, język wykładowy

  5. Kserokopia dyplomu lekarza – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE

  6. Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu przeprowadzonej przez polską wyższą uczelnię medyczną – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE, bez względu na datę uzyskania dyplomu

  7. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania

  8. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22 559-13-42

  9. 2 zdjęcia legitymacyjne (45x35 mm)

  10. Oświadczenie dotyczące publikacji zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy NIL

  Uwaga!
  Lekarz, z wyjątkiem lekarza obywatela państwa członkowskiego UE, który uzyskał prawo wykonywania zawodu w innym państwie niż państwo członkowskie UE składa dodatkowo:

  1. Kserokopię dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
  2. Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju,w którym ostatnio wykonywał zawód - ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
  3. Wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, którego lekarz jest obywatelem lub z którego przybywa - ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
  4. Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP

  Uwaga!
  Wszystkie dokumenty obcojęzyczne powinny być przedłożone w oryginale z oryginalnym tłumaczeniem na język polski wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. Paszport nie wymaga tłumaczenia.
  Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii powinny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu.
  Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Kontakt

Izabela Fornalska
tel. 42 683 17 14
e-mail:  staz@oil.lodz.pl

Wojciech Łukomski 
tel. 42 683 17 15
e-mail:  w.lukomski@hipokrates.org

I piętro, pok. 9

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.