WYBORY

Wybory do samorządu lekarskiego na IX kadencję czytaj więcej

Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Staż podyplomowy

UWAGA!

Dokumenty na staż rozpoczynający się 1 marca 2021r. należy składać
do dnia 31 stycznia 2021r.

(Prosimy aby dokumenty umieścić w białej kopercie i złożyć w biurze OIL w  specjalnie przygotowanej skrzynce na korespondencje)

 • Zmiany w stażu w związku z COVID-19

  Dnia 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 567) zmieniająca m.in. ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty w szczególności:

  „w art. 15 po ust. 8 dodaje się ust. 8a–8d w brzmieniu:

  „8a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez: 1) wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo 2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, o której mowa w ust. 3d, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.

   8b. Zadania, o których mowa w ust. 8a, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.

  8c. Na wniosek lekarza stażysty minister właściwy do spraw zdrowia może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie ust. 8a.

  8d. Przepisy ust. 8a–8c stosuje się odpowiednio do lekarza stażysty powołanego do zawodowej służby wojskowej."

  Prosimy również o zapoznanie się z Komunikatem w sprawie zasad realizacji stażu podyplomowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii wirusem SARS-CoV-2  wydanym przez Ministerstwo Zdrowia.

 • Warunki i zasady kierowania na staż

  • złożenie wniosku o przyznanie stażu

  • uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu

  • zaświadczeniem o zameldowaniu stałym lub czasowym na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

  • o przyznaniu miejsca stażowego decyduje średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów oraz liczba lekarzy/lekarzy dentystów mogących jednocześnie odbywać staż w danym podmiocie

  Uwaga!
  Dokumenty niezbędne do wydania Prawa Wykonywania Zawodu oraz wniosek o przyznanie stażu można składać jednocześnie.

 • Najczęściej zadawane pytania

  Czy trzeba być zameldowanym na obszarze działalności OIL w Łodzi, aby odbyć staż podyplomowy na tym terenie?

  Tak, absolwent wydziału medycznego, który po ukończeniu studiów zamierza podjąć staż podyplomowy zgłasza się do Izby Lekarskiej, na terenie której posiada stałe miejsce zamieszkania. Należy je potwierdzić zaświadczeniem o zameldowaniu stałym lub czasowym obejmującym okres stażu. Nie wymagamy wcześniejszego okresu zameldowania. Zaświadczenia nie są wymagane w przypadku posiadania wpisu o adresie zameldowania w dowodzie osobistym.

   

  Czy trzeba być zameldowanym w mieście, w którym chce się realizować staż?

  Nie, wystarczy posiadać stałe miejsce zamieszkania, potwierdzone j.w., w dowolnej miejscowości, znajdującej się na obszarze działania OIL, czyli posiadając stałe miejsce zamieszkania np. w Sieradzu o staż można ubiegać się np. w Łodzi.

   

  Jakie są kryteria przyznawania miejsc na staż?

  Kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną, a także bierze pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu.

   

  Czy można uzyskać informację, jaką średnią należy posiadać by otrzymać staż podyplomowy w danym podmiocie?

  Niestety nie, co roku zmieniają się preferencje absolwentów dotyczące wyboru podmiotów stażowych, średnie ocen, a często również ilości dostępnych miejsc w podmiotach uprawnionych do prowadzenia staży. W związku z powyższym, oparcie się na danych z lat wcześniejszych nie byłoby miarodajne.

   

  Czy i gdzie jest dostępna lista podmiotów, do których absolwent może aplikować na staż?

  Lista z dokładną liczbą miejsc w poszczególnych podmiotach, uprawnionych do prowadzenia staży, z którymi absolwent może podpisać umowę o pracę, jest umieszczona na stronie  oil.lodz.pl w zakładce Dla lekarza -> do załatwienia ->staż podyplomowy-> podmioty stażowe. Znajdują się tam również listy wszystkich podmiotów mogących realizować staże, jednak należy pamiętać, że tylko niektóre z nich mogą zatrudniać lekarzy i lekarzy dentystów na staż, a w innych można realizować tylko staże cząstkowe, których brak w podmiocie macierzystym.

   

  Do kiedy można składać dokumenty?

  Dokumenty należy złożyć do 31 lipca 2020 r.Osoby, które nie będą mogły dotrzymać w/w terminu, a chciałyby rozpocząć staż od 1 października, proszone są o wystąpienie z pisemnym wnioskiem skierowanym do Prezesa ORL w Łodzi, o przedłużenie terminu składania dokumentów (komplet dokumentów będzie można złożyć ostatecznie do 16 września br.).

  Podanie (wzór do pobrania) można złożyć drogą elektroniczną na e-mail: a.tokarska@hipokrates.org.

   

  Kiedy będzie informacja o wynikach rekrutacji na staż podyplomowy?

  Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie oil.lodz.pl w zakładce Dla lekarza -> do załatwienia -> staż podyplomowy, po 8 września br. tj. po posiedzeniu ORL, na którym zostaną zatwierdzone uchwałą, przyznane miejsca stażowe.

   

  Kiedy odbędzie się uroczyste wręczenie PWZ ?

  Uroczyste wręczenie PWZ oraz pozostałych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia stażu (dla absolwentów, którzy złożą dokumenty do 31 lipca 2020 r.) nastąpi w dwóch turach 10 i 11 września o godzinie 16:30. Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości (w tym dokładna data wręczenia PWZ) będą przesłane do każdej z zainteresowanych osób pocztą elektroniczną około 3 września br.

   

  Otrzymałem prawo wykonywania zawodu i co dalej?

  Po otrzymaniu PWZ i dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia stażu należy udać się do działu kadr podmiotu (najpóźniej do 21 września br.), do którego zostaliście Państwo skierowani. Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do powyższego gdyż niedopełnienie przed stażem wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem w podmiocie skutkuje nie podpisaniem umowy z pracodawcą (podmiotem zatrudniającym), a w konsekwencji przesunięciem rozpoczęcia stażu na następny termin, czyli 1 marzec lub 1 październik następnego roku.

   

   Podstawy prawne.

  1.Rozporządzenie MZ z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarzai lekarza dentysty (Dz.U. 2014, poz. 474).
  2.Ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. nr 1382z 2018. z późn. zm) art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2,a także art. 40§1.

  Rozporządzenie określa:

  1) ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty;
  2) sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego;
  3) tryb uznawania równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą w całości lub w części;
  4) wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie,
  w których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty;
  5) wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady finansowania i organizacji stażu podyplomowego.

 • Podmioty stażowe

  Stażyści zobowiązani są do odbywania ramowego programu stażu podyplomowego w podmiotach leczniczych, które uzyskały pozytywną opinię Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz zostały umieszczone na liście placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. Wyżej wymieniony obowiązek dotyczy również jednostek, które prowadzą staż cząstkowy lub część stażu cząstkowego w ramach podpisanych umów z podmiotami podstawowymi (z którymi stażyści mają zawarte umowy o pracę w ramach realizacji stażu podyplomowego).
  Przypominamy również, że staż podyplomowy można realizować tylko w podmiotach znajdujących się na terenie działalności OIL w Łodzi - jednostki  znajdujące się na terenie Łęczycy oraz Kutna należą do OIL w Płocku.

  Uwaga!!!
  Wpisy uzyskane w ramach stażu podyplomowego przez stażystów w podmiotach leczniczych, które nie są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych lub znajdują się poza terenem działalności OIL w Łodzi zostaną uznane za nieważne, co będzie skutkowało niezaliczeniem stażu podyplomowego przez stażystę lekarza lub lekarza dentystę.

  Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla LEKARZY 

  Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy DENTYSTÓW  

  Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, z którymi może być zawarta umowa o pracę od 1 marca 2021r.

 • Kursy stażowe

  W ramach realizacji stażu podyplomowego lekarz / lekarz dentysta zobowiązany jest również do odbywania szkoleń w zakresie:

  Lekarz:

  • krwiodawstwa i krwiolecznictwa obejmującego dwa kursy: z transfuzjologii klinicznej, oraz profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS  (w/w kursy obejmują tygodniowe szkolenie w ramach stażu z chorób wewnętrznych)

  • ratownictwa medycznego (dwudniowy kurs w ramach stażu z medycyny ratunkowej)

  • orzecznictwa lekarskiego

  • bioetyki

  • prawa medycznego

  Lekarz dentysta:

  • profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS ( 5-godzinny kurs w ramach stażu ze stomatologii zachowawczej)
  • ratownictwa medycznego

  • orzecznictwa lekarskiego

  • bioetyki

  • prawa medycznego

  Organizator kursów

  Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ul. Narutowicza 60, 90-136 Łódź
  parter, wejście od Placu Dąbrowskiego

  Wszelkie pytania prosimy kierować:

  Marzena Adamowicz
  tel. 42 272 53 24
  kom: 887 440 021
  marzena.adamowicz@umed.lodz.pl

  Informacje dotyczące zapisów oraz formy kursów stażowych 2020 będą dostępne na stronie organizatora:
  http://okp.umed.pl/kursy-dla-stazystow/

Kontakt

Izabela Fornalska
tel. 42 683 17 14

e-mail: staz@oil.lodz.pl
I piętro, pok. 9

Agnieszka Tokarska
tel. 42 683 17 14

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.