WYBORY

Zgłoś kandydata do 22 września czytaj więcej

Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Komisje Problemowe ORL

 • Komisja Bioetyczna przy OIL w Łodzi

  Lekarze specjaliści:

  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Małafiej 

  dr n. med. Ryszard Golański
  dr n. med. Grzegorz Gradowski
  dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek
  dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski
  prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka
  prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras
  dr n. med. Kalina Jaskuła
  dr n. med. Jolanta Goch

  Przedstawiciele innych zawodów:

  dr n. hum. Ewa Nowicka-Włodarczyk - etyk
  prof. dr hab. n. prawnych Urszula Promińska - prawnik
  ks. Paweł Sudowski - teolog
  mgr farmacji Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - farmaceuta

  Terminy posiedzeń:

  Komisja Bioetyczna przy OIL w Łodzi wyznacza w 2021 roku posiedzenia w następujących terminach (zawsze w środy o godz. 14:00):

  • 13 stycznia;
  • 3 lutego;
  • 3 marca;
  • 7 kwietnia; 
  • 5 maja;
  • 9 czerwca;
  • 7 lipca 

   sierpień - w zależności od potrzeb

  • 1 września;
  • 6 października;
  • 3 listopada;
  • 1 grudnia.

  Uwaga! Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie, o czym członkowie komisji będą powiadamiani indywidualnie.

  Podstawa prawna działania:

  • Deklaracja Helsińska z 1964 r. z późniejszymi zmianami, 
  • Ustawa z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego (Dz.U.  2018 r., poz. 1994), 
  • Ustawa prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U.2001 nr 126 poz. 1381 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 1999 Nr 47, poz. 480), 
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.05.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. 2012, poz. 489),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1034 z późn. zm.).
 • Komisja Bytowa

  Przewodniczący: lek. Zbigniew Kijas
  Zastępca Przewodniczącego: lek. Danuta Wijata

  Delegatura łódzka:
  lek. Adam Hołub
  dr n. med. Grażyna Jerzyńska-Ponomarenko
  dr n. med. Maria Sass-Just
  dr n. med. Marzenna Wosik-Erenbek

  Delegatura piotrkowska:
  lek. Sylwia Jaworska-Zienkiewicz 
  lek. dent. Beata Polityło-Lewandowska

  Delegatura sieradzka
  lek. dent. Irena Elerowska 
  lek. Katarzyna Marczak-Herman

  Delegatura skierniewicka:
  lek. dent. Małgorzata Lindorf

  Terminy spotkań w 2021 roku:

  • 23 marca
  • 13 kwietnia
  • 18 maja
  • 8 czerwca
  • 28 września
  • 12 października
  • 16 listopada
  • 7 grudnia

  Do zadań komisji należy:

  1. gospodarowanie funduszem socjalnym OIL określonym przez Okręgowy Zjazd Lekarzy (procent ze składek członkowskich) poprzez przydzielanie zapomóg losowych, zasiłków pośmiertnych oraz innych form pomocy materialnej dla lekarzy zrzeszonych w łódzkiej OIL i ich rodzin, 
  2. rozpoznawanie sytuacji bytowej lekarzy i ich rodzin oraz inicjowanie róznych działań samopomocowych.

  Dokumenty do pobrania

 • Komisja Etyki Lekarskiej ORL w Łodzi

  Przewodniczący: prof. dr hab. med. Janusz Wasiak
  Zastępca Przewodniczącego: dr n. med. Lesław Jacek Pypeć

  Terminy posiedzeń:

  Komisja Etyki Lekarskiej ORL w Łodzi wyznacza w 2021 roku posiedzenia w następujących terminach (zawsze o godz. 12:30):

  • 15 stycznia;
  • 5 lutego;
  • 5 marca; 
  • 9 kwietnia;
  • 7 maja;
  • 11 czerwca;

  (od potrzeb) - lipiec i sierpień

  • 3 września;
  • 8 października;
  • 5 listopada;
  • 3 grudnia. 

   

  Do zadań komisji należy:

  1. współustanawianie wraz z zespołami do tego powołanymi obowiązujących lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej,
  2. nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki przez lekarzy w stosunkach z pacjentami, lekarzami i innymi współpracownikami,
  3. rozwiązywanie problemów związanych z konfliktami między lekarzami,
  4. krzewienie wiedzy etycznej wśród lekarzy w celu budowania postaw oraz kreowania zachowań lekarskich zgodnych z etyką zawodu.

  Podstawa prawna działania:

  • Kodeks Etyki Lekarskiej,
  • Ustawa z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 02.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708). 
 • Komisja Finansowo-Budżetowa

  Przewodniczący: lek. Zbigniew Kijas

  Członkowie:
  lek. Michał Bobrski
  lek. dent. Elżbieta Figas-Kubica
  dr n. med. Waldemar Grabowski
  dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski
  lek. Wojciech Kuncman
  dr n. med. Grzegorz Mazur
  lek. dent. Edyta Szubert-Nowosielecka
  lek. Beata Zwolińska

  Terminy spotkań:

  Spotkania organizowane są w miarę potrzeb, a członkowie powiadamiani indywidualnie.

  Do zadań komisji należy:

  1. opiniowanie projektu budżetu OIL,
  2. bieżąca analiza sytuacji fonansowej izby i zgłaszanie zmian do budżetu (w sytuacji, gdy jest to uzasadnione),
  3. opracowywanie ramowych założeń gospodarki finansowej samorządu na rok następny,
  4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Okręgową Radę Lekarską, przewodniczącego ORL lub Prezydium ORL.
 • Komisja Informacyjno-Wydawnicza

  Przewodniczący Komisji:     dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski


  Wiceprzewodniczący ds. pisma „Panaceum”:
  dr n. med. Patrycja Proc
  Wiceprzewodniczący ds. mediów elektronicznych:
  lek. Przemysław Karpiński
  Wiceprzewodnicząca ds. Sekcji Historyczno-Medycznej:
  dr n. med. Bogumiła Kempińska-Mirosławska

  Terminy spotkań:

  2020 rok:
  Spotkania organizowane są w miarę potrzeb, a członkowie powiadamiani indywidualnie.  
  Ostatnie spotkanie odbyło się 19 lutego 2020 r.

  2019 rok:
  27 lutego, środa, godz. 14:00 
  15 maja, środa, godz. 14:00
  18 grudnia, środa, godz. 14:00

  Do zadań komisji należy:

  1. rozpowszechnianie informacji o działaniu organów i komisji ORL wśród członków samorządu lekarskiego,
  2. rozpowszechnianie informacji o działalności samorządu lekarskiego poza środowiskiem lekarskim (instytucje państwowe centralne i lokalne, samorząd lokalny, społeczeństwo, media itp.),
  3. współpraca z Kolegium Redakcyjnym "Panaceum",
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej OIL.
 • Komisja Kultury

  Przewodniczący: dr n. med. Lesław Jacek Pypeć

   
  Terminy spotkań:

  Spotkania organizowane są w miarę potrzeb, a członkowie powiadamiani indywidualnie.

  Do zadań komisji należy:

  1. integracja lekarzy i lekarzy dentystów poprzez wspólne działania kulturalne,
  2. organizowanie imprez kulturalnych dla lekarzy i ich bliskich,
  3. tworzenie warunków do eksponowania i rozwijania twórczości kulturalnej lekarzy i lekarzy dentystów,
  4. wspieranie twórczości i zainteresowań kulturalnych lekarzy i ich bliskich.
 • Komisja Sportu i Rekreacji

  Przewodniczący: dr n. med. Ryszard Golański

  Terminy spotkań:

  Spotkania organizowane są w miarę potrzeb, a członkowie powiadamiani indywidualnie.

  Do zadań komisji należy:

  1. upowszechnianie wśród członków OIL kultury fizycznej poprzez stwarzanie warunków do stałej rekreacji oraz organizowanie lekarskich imprez sportowych,
  2. integrowanie środowiska lekarskiego na płaszczyźnie współudziału w uprawianiu sportu i rekreacji.
 • Komisja Stomatologiczna

  Przewodnicząca: lek. dent. Małgorzata Lindorf
  Wiceprezes ORL, Członek ORL, Członek Prezydium ORL, Przewodniczaca Komisji ds. Praktyk Lekarskich ORL, Członek Komisji ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu, Członek Komisji Kształcenia, Członek Komisji Bytowej, Członek Zespołu ds. Praktyk Lekarskich NRL, Sekretarz Komisji Stomatologicznej NRL

  lek. dent. Anna Bednarek-Drath
  dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska 
  lek. dent. Irena Elerowska
  lek. dent. Elżbieta Figas-Kubica
  lek. dent. Małgorzata Filipowska
  lek. dent. Anna Gańczarczyk
  lek. dent. Jolanta Hańcka
  lek. dent. Zdzisław Hoffer
  lek. dent. Rafał Jackowski
  lek. dent. Dorota Kardacka
  lek. dent. Maria Karkoszka 
  lek. dent. Dorota Konopka
  lek. dent. Jolanta Krysiak 
  lek. dent. Maria Kulińska
  lek. dent. Anna Lis-Owczarek
  lek. dent. Radomir Panek
  lek. dent. Jadwiga Pierzynka
  lek. dent. Beata Polityło-Lewandowska
  dr n. med. Patrycja Proc 
  lek. dent. Janusz Prochaska
  lek. dent. Wiktor Przybyszewski 
  dr n. med. Lesław Pypeć 
  lek. dent. Teresa Sadłecka-Pawlak
  lek. dent. Agnieszka Skrzypczyk 
  lek. dent. Maciej Sobótka
  lek. dent. Blanka Stefańska-Kornicka
  lek. dent. Halina Stachniuk
  lek. dent. Wojciech Szafraniec
  lek. dent. Edyta Szubert-Nowosielecka
  lek. dent. Agnieszka Tarka
  lek. dent. Krzysztof Walczykowski
  lek. dent. Elżbieta Wojciechowska
  lek. dent. Anna Zalewska-Strzelczyk 

  Terminy spotkań w 2021 roku:

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, najbliższe spotkania komisji są odwołane. O kolejnych, stacjonarnych zebraniach, członkowie zostaną powiadomieni mailowo.

  Do zadań komisji należy:

  1. rozwiązywanie problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty,
  2. wydawanie opinii na temat aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty,
  3. uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych na specjalizacje według starego trybu, komisjach kwalifikacyjnych do specjalizacji, komisjach lekarsko-dentystycznego egzaminu państwowego,
  4. uczestniczenie w konkursach na stanowiska ordynatorów,
  5. wizytowanie indywidualnych praktyk lekarskich,
  6. prowadzenie rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia na temat kontraktowania świadczeń,
  7. ścisła współpraca z Komisją Kształcenia ORL w sprawie rejestracji podmiotów do prowadzenia szkoleń,
  8. współpraca z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Towarzystwem Ortodontycznym,
  9. współpraca z Komisją Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskie.
 • Komisja ds. Konkursów

  Przewodniczący: dr n. med. Grzegorz Mazur

  Działalność komisji dotyczy konkursów na stanowiska kierowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub ich zastępców (jeśli kierownik nie jest lekarzem), ordynatorów, pielęgniarek - naczelnej, przełożonej lub oddziałowej.

  Terminy spotkań:

  Spotkania komisji organizowane są w miarę potrzeb, a członkowie powiadamiani indywidualnie.

  Do zadań komisji należy:

  1. sporządzanie aktualizowanej listy lekarzy reprezentujących samorząd lekarski w komisjach konkursowych,
  2. dokonywanie wyboru z ww. listy kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych (przewodniczących składu i członków komisji),
  3. merytoryczne przygotowanie lekarzy desygnowanych do udziału w komisjach konkursowych,
  4. rozpatrywanie problemów związanych z przeprowadzaniem konkursów.
 • Komisja ds. Legislacji

  Przewodnicząca: dr n. med. Ewa Kralkowska

  Komisja zajmuje się problematyką prawną dotycząca zawodu lekarza i innych zawodów medycznych oraz ochrony zdrowia.

  Terminy spotkań:

  Spotkania komisji odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca po potwierdzeniu, o godz. 16:30.

  Do zadań komisji należy:

  1. opiniowanie projektów aktów prawnych,
  2. inicjowanie projektów aktów prawnych,
  3. sporządzanie tekstów projektowanych aktów prawnych,
  4. propagowanie wiedzy prawniczej wśród lekarzy,
  5. ocena funkcjonowania istniejących aktów prawnych,
  6. współpraca z prawnikami ORL i NRL oraz Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowym Sądem Lekarskim.
 • Komisja ds. Praktyk Lekarskich

  Przewodnicząca: lek. dent. Małgorzata Lindorf

  Delegatura łódzka: 
  lek. dent. Maria Kulińska 
  lek. dent. Elżbieta Figas-Kubica
  lek. dent. Małgorzata Filipowska
  lek. Danuta Lewoc
  dr n. med. Urszula Neskoromna
  lek. dent. Danuta Różańska-Epsztajn
  lek. dent. Włodzimierz Sajda
  lek. dent. Wojciech Szafraniec
  lek. dent. Edyta Szubert-Nowosielecka
  lek. dent. Agnieszka Tarka

  Delegatura piotrkowska: 
  lek. dent. Zdzisław Hoffer
  lek. dent. Maria Karkoszka 
  lek. Andrzej Pyziak
  lek. dent. Krzysztof Walczykowski
  lek. dent. Elżbieta Wojciechowska

  Delegatura sieradzka: 
  lek. dent. Irena Elerowska  
  lek. dent. Dorota Kardacka 
  lek. dent. Anna Lis-Owczarek 
  lek. dent. Jadwiga Pierzynka
  lek. Włodzimierz Stolarczyk

  Terminy spotkań w 2021 roku:
  (zawsze o godz. 14:30)

  • 12 stycznia;
  • 16 lutego;
  • 16 marca;
  • 20 kwietnia;
  • 11 maja;
  • 22 czerwca; 
  • 21 września; 
  • 13 października;
  • 23 listopada;

  Do zadań komisji należy:

  1. analiza dokumentów składanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w celu rejestracji indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, a także wydawanie zaświadczen uprawniających do ich prowadzenia,
  2. wizytacja prywatnych gabinetów lekarskich i dentystycznych,
  3. prowadzenie rejestru prywatnych praktyk lekarskich i dentystycznych,
  4. rozpatrywanie problemów lekarzy i lekarzy dentystów prywatnie praktykujących.
 • Komisja ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu

  Przewodnicząca: lek. dent. Irena Elerowska

  Członkowie:
  lek. dent. Elżbieta Figas-Kubica
  lek. dent. Małgorzata Filipowska 
  lek. dent. Rafał Jackowski
  lek. dent. Maria Karkoszka
  lek. dent. Maria Kulińska
  lek. dent. Małgorzata Lindorf
  lek. dent. Wojciech Szafraniec
  lek. dent. Edyta Szubert-Nowosielecka 
  lek. dent. Agnieszka Tarka 
  lek. dent. Krzysztof Walczykowski

  Terminy spotkań w 2021 roku:
  (zawsze o godz. 14:00)

  • 12 stycznia; 
  • 16 lutego;
  • 16 marca;
  • 20 kwietnia; 
  • 11 maja; 
  • 22 czerwca; 
  • 21 września; 
  • 19 października; 
  • 23 listopada; 

  Do zadań komisji należy:

  1. przyznawanie w oparciu o decyzje ORL praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywanie na listę nowo przyjętych członków OIL (tzn. wpisywanie do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów), a także prowadzenie dokumentacji personalnej lekarzy,
  2. sprawowanie w imieniu ORL nadzoru nad:
   - prawidłowością prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i jego aktualizacji we współpracy z Centralnym Rejestrem Lekarzy
   - zabezpieczenie danych zawartych w rejestrze
   - wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu i ich aktualizacji
   - prowadzeniem zbioru akt osobowych i archiwum lekarzy
  3. współdziałanie z innymi komisjami i organami OIL oraz Komisją Organizacyjną Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach określonych uchwałą NRL nr 30/10/VI z dnia 03.09.2010 r.,
  4. współdziałanie z komisjami ds. rejestracji i organami innych okręgowych izb lekarskich.

  Podstawa prawna:

  • Art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 02.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708),
  • Uchwała Naczelniej Rady Lekarskiej nr 30/10/VI z dnia 30.09.2010 r.
 • Koło Lekarzy Seniorów

  Przewodnicząca: dr n. med. Krystyna Borysewicz-Charzyńska

  Członkowie:
  lek. dent. Alina Augustynowicz –Radomska
  lek. dent. Eulalia Boberek
  lek. dent. Maria Domańska
  lek. dent. Anna Gańczarczyk
  lek. Wenanta Nadziakiewicz
  lek. dent. Alicja Naruszewicz- Petrenko 
  lek. Stanisława Orłowska
  lek. Krystyna Siczyńska
  dr n. med. Barbara Żytkiewicz-Zimny

  Terminy spotkań Koła Lekarzy Seniorów w 2020 roku:
  (zawsze o godz. 15:00)

  11 lutego;
  10 marca;
  14 kwietnia;
  12 maja;
  09 czerwca.

  Do zadań koła należy:

  1. integrowanie środowiska lekarzy i lekarzy dentystów - seniorów,
  2. rozpoznawanie potrzeb lekarzy będących emerytami lub rencistami,
  3. określanie możliwości udzielania przez OIL w Łodzi pomocy organizacyjnej i finansowej lekarzom-emerytom i rencistom oraz wdrażanie tej pomocy,
  4. zaspokajanie kulturalnych, szkoleniowych oraz innych potrzeb lekarzy-seniorów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.