Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Pożyczki i zapomogi

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

Informacja dla osób biorących udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Kształcenia działający przy Izbie Lekarskiej

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi informuje, że osoby biorące udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Kształcenia działający przy Izbie Lekarskiej, otrzymają druk PIT-11, w którym ujęte zostaną koszty ww szkoleń opłacone z funduszów OIL w Łodzi. Informacja PIT-11 zostanie wystawiony po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odbyło się szkolenie (do ostatniego lutego roku następnego).

Otrzymane informacje są Państwo zobowiązani uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.

Informujemy, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - część kosztów ww szkolenia opłaconą przez OIL w Łodzi należy wykazać w przychodach (art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o pdof).

 

Zapomogi losowe, z tytułu zgonu członka OIL w Łodzi oraz w szczególnych przypadkach pożyczki.

 

 

 

 § 1

Ustalić zasady udzielania pomocy socjalnej dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz ich współmałżonków i dzieci.

 

§ 2

 

Do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy, o których mowa w paragrafie 1  upoważnia się Komisję Bytową (dalej określaną jako „Komisja”).

 

§ 3

 

1. Komisja rozpatruje wnioski w co najmniej w trzy osobowym składzie, w tym Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca.

2. Wykaz przyznanych pomocy finansowych, podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu Komisji.

3. Wykaz ten stanowi podstawę do wypłacenia przyznanych kwot.

 

§ 4

Rodzaje udzielanych pomocy finansowych:

 

1. Zapomogi z tytułu zgonu członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Wysokość zapomogi z tytułu zgonu członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, ustalana jest przez Okręgowy Zjazd Lekarzy.

Zapomoga wypłacana jest osobie, która poniosła koszty pogrzebu zmarłego członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Wnioskodawca przedstawia Komisji do wglądu dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku, w szczególności odpis akt zgonu i dowody poniesienia kosztów pogrzebu. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę, gdy osoby te występują o wypłatę zapomogi, ulega ona podziałowi między te osoby proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. W razie wypłaty zapomogi uprawnienie do żądania jej wypłaty wygasa.

Zapomoga jest wypłacana, o ile wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie sześciu miesięcy od daty zgonu. W razie uchybienia powyższemu terminowi zapomoga może być wypłacona, na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, jeśli przemawiają za tym szczególnie uzasadnione i udokumentowane okoliczności.

 

2. Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w rodzinie lekarskiej.

Zapomoga wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych z tytułu urodzenia dziecka w rodzinie lekarskiej.

Zapomoga przysługuje w przypadku urodzenia dziecka od 1 stycznia 2014 roku.

Zapomoga przysługuje w przypadku, gdy przynajmniej jednym z rodziców dziecka jest członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i na jego wniosek.

Zapomoga wypłacana jest rodzicowi dziecka – członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, który w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka złoży wniosek zawierający oświadczenie, że wnioskodawca wychowuje dziecko i pozostaje ono na jego utrzymaniu. Wnioskodawca przedstawia Komisji do wglądu dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniu, w szczególności kopię aktu urodzenia dziecka, z której wynikać będzie iż wnioskodawca jest rodzicem dziecka.

W razie uchybienia powyższemu terminowi zapomoga może być wypłacona, na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, jeśli przemawiają za tym szczególnie uzasadnione i udokumentowane okoliczności.

 

3. Zapomogi losowe.

Wysokość jej jest uzależniona od rodzaju zdarzenia i sytuacji materialnej członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

W szczególnych przypadkach przy wysokiej wnioskowanej kwocie zapomogi sprawę rozpatruje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Pomoc może być jednorazowa lub wielokrotna przyznawana bezzwrotnie, w szczególności w następujących przypadkach:

a) gdy dochody na jednego członka rodziny uprawnionego są niższe niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni,

b) w sytuacjach losowych (ciężka choroba, kradzież, itp.),

c) braku możliwości podjęcia pracy (w przypadku absolwentów studiów medycznych).

Do wniosku o udzielenie pomocy finansowej należy dołączyć oświadczenie uzasadniające potrzebę przyznania takiej pomocy oraz przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniu, w szczególności odpowiednie zaświadczenia (potwierdzenie wysokości renty, emerytury, zaświadczenie o dochodach, otrzymywanych stypendiach, alimentach itp., a także inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy.

 

4. Pożyczki.

W szczególnych przypadkach na wniosek członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Komisja może mu udzielić nieoprocentowanej pożyczki do kwoty nieprzekraczającej dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni.

 

5. Zapomoga celowa na pokrycie składek członkowskich.

Komisja Bytowa może wnioskować do Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, o przyznanie zapomogi celowej na pokrycie składek członkowskich należnych od członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi za oznaczony okres. Zapomoga taka może zostać przyznana członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, którego roczne dochody z zatrudnienia nie przekroczyły kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ten rok. Wnioskodawca przedstawia Komisji do wglądu dokumenty potwierdzające wysokości osiągniętych dochodów.

 

6. Wsparcie dla lekarzy seniorów.

 

1. Lekarz lub lekarz dentysta, będący członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w po ukończeniu 75 roku życia może uzyskać wsparcie finansowe, jeśli korzysta z odpłatnych świadczeń:

 1. pomocy pielęgniarskiej
 2. pomocy w bieżących sprawach życia codziennego
 3. rehabilitacyjnych
 4. opiekuńczych mających na celu stymulowanie i poprawianie sprawności psychicznej i motorycznej
 5. sanatoryjnych.

 

2. Wsparcie przyznawane jest lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, jeśli poniósł on koszty przeznaczone bezpośrednio na świadczenia opisane w ust. 1.

3. Wsparcie nie może być przyznane jeśli świadczenia opisane w ust. 1 są organizowane lub dofinansowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

4. Wysokość wsparcia przyznanego lekarzowi o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 600 złotych w ciągu 2 lat kalendarzowych.

5. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosku spełniającego wymogi określone uchwałą. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

6. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić Komisji do wglądu dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniu, w szczególności dokumenty potwierdzających poniesienie przez lekarza, o którym mowa w ust. 1, kosztów świadczeń opisanych w tym ustępie.

7. Wnioski rozpoznawane są w kolejności ich złożenia. Wnioski nie spełniające wymogów określonych w niniejszej uchwale rozpatrywane są po ich uzupełnieniu.

8. Wsparcie przyznawane jest do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi na dany rok kalendarzowy. Wnioski, na które nie przyznano dofinansowania w danym roku kalendarzowym w związku z wyczerpaniem środków na ten cel rozpatrywane są w kolejnym roku kalendarzowym.

 

7. Dofinansowanie kosztów szczepień profilaktycznych.

 

1. Dofinansowanie przysługuje, w granicach określonych poniżej:

a. na pokrycie kosztów szczepienia przeciwko pneumokokom lekarzy i lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, którzy w chwili szczepienia ukończyli 70 lat,

b. na pokrycie kosztów szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci, które w dniu szczepienia nie ukończyły 18 lat i których przynajmniej jednym z rodziców jest członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

c. na pokrycie kosztów szczepienia przeciwko meningokokom dzieci, które w dniu szczepienia nie ukończyły 18 lat i których przynajmniej jednym z rodziców jest członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

 

2. Szczepienia opisane w pkt 1. dofinansowywane są do łącznej kwoty 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych w roku kalendarzowym. Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi określa kwotę dofinansowania jednego szczepienia opisanego w pkt 1. na każdy rok kalendarzowy, po ustaleniu średniej rynkowej ceny szczepionek. Dofinansowywana jest wyłącznie jedna dawka szczepienia i po jego wypłacie nie można ubiegać się o dofinansowanie kolejnych dawek tego samego szczepienia.

3. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składania wniosków.

4. Osobie uprawnionej może być wypłacone dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż faktycznie poniesiony koszt szczepionki.

5. Składając wniosek przedstawia się do wglądu:

a. dowód zakupu szczepionki,

b. zaświadczenia o zaszczepieniu osoby wymienionej w ust. 1.

 

 

§ 5

1. Pomoc finansowa jest przyznawana przez Komisję na wniosek osoby zainteresowanej lub Zespołu Delegatów.

2. W przypadkach gdy Komisja przy rozpatrywaniu sprawy ma wątpliwości co do zasadności przyznania pomocy finansowej, zwraca się do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej o rozstrzygnięcie.

3. Członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, któremu Komisja odmówiła pomocy finansowej, może zwrócić się w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania odmowy o zmianę tej decyzji do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

4. Udzielona pomoc podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli uzyskana została na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub dokumentów.

 

 

 

§ 6

Lekarz, lekarz dentysta, który przeszedł na emeryturę lub rentę będąc członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, a następnie zamieszkał na terenie działalności innej izby lekarskiej, ma prawo do otrzymania pomocy finansowej wynikającej niniejszego Regulaminu, zaś osobom uprawnionym przysługuje zapomoga przewidziana w § 4 ust. 1.

 

§ 7

Lekarz, lekarz dentysta, który przeszedł na emeryturę lub rentę nie będąc członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, a następnie zamieszkał na terenie działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, nie jest uprawniony do świadczeń przewidzianych niniejszym Regulaminem.

 

§ 8

 1. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
 2. Udostępnienie danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z pomocy przewidzianej Regulaminem następuje w formie oświadczenia. Komisja w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń lub zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z pomocy. W tym celu Komisja pisemnie wzywa osobę uprawnioną do przedłożenia stosownych dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 3. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez Okręgową Radę Lekarską w Łodzi. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
 4. Ujawnione dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do przyznania świadczeń przewidzianych Regulaminem, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń związanych z korzystaniem z tych świadczeń.
 5. Komisja Bytowa dokonuje w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi przeglądu danych osobowych, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania oraz usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji przyjętego celu.
 6. Dane osób uprawnionych przetwarzane są przez Okręgową Radę Lekarską w Łodzi jako Administratora danych osobowych oraz działających w jego imieniu i z jego upoważnienia członków Komisji Bytowej, zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie pełnienia funkcji oraz po jej zakończeniu. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu dokonania oceny ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej skutkującej możliwością przyznania świadczenia przewidzianego w Regulaminie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej określonej zarządzeniem Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

 

 

 

 Pożyczki na kształcenie udzielane z Funduszu Kształcenia Podyplomowego:

  

Regulamin Komisji Funduszu Kształcenia Podyplomowego na podstawie Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Nr 565/IV/2002 z 15 lutego 2002 roku, Uchwały Prezydium ORL w Łodzi Nr 200/P-V/2006 z 24 lutego 2006 roku, Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Nr 100/VII/2014 z 25 lutego 2014 roku oraz Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Nr 1345/VII/2016 z 19 stycznia 2016 roku

 

§ 1

O pożyczkę z Funduszu Kształcenia Podyplomowego mogą ubiegać się lekarze, którzy są w trakcie odbywania specjalizacji, prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacji.

Pożyczkę można otrzymać tylko jeden raz do specjalizacji, doktoratu i habilitacji.

§ 2

Pożyczek udziela się w wysokości:

 • do 6 000 złotych przy specjalizacji w szczegółowych dziedzinach medycyny,

 • do 10 500 złotych przy specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny,

 • do 10 500 złotych przy specjalizacji rozpoczętej po 1 stycznia 2013 roku,

- do 15 000 złotych do doktoratu i habilitacji.

Pożyczki nie są oprocentowane.

§ 3

Spłata pożyczki musi nastąpić:

 • w ciągu 24 miesięcy przy pożyczce w wysokości 6 000 złotych po 250 złotych,

 • w ciągu 30 miesięcy przy pożyczce w wysokości do 10 500 złotych po 350 złotych,

- w ciągu 30 miesięcy przy pożyczce w wysokości do 15 000 złotych po 500 złotych.

§ 4

Do wniosku o pożyczkę lekarz powinien dołączyć następujące dokumenty:

do specjalizacji:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu

 • kserokopię książeczki specjalizacyjnej

 • oświadczenie, iż pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę,

do doktoratu i habilitacji:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu

 • zaświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim lub zaświadczenie o otwartym przewodzie habilitacyjnym,

 • oświadczenie, iż pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę.

 

§ 5

Pożyczka winna być spłacana począwszy od drugiego miesiąca po jej otrzymaniu w równych miesięcznych ratach na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi:

PKO BP S.A. I/O Łódź Nr 98 10203352 0000 1602 0010 0362

§ 6

 

Lekarz, który znajduje się w szczególnej sytuacji życiowej, może zwrócić się do Komisji o odroczenie spłaty pożyczki maksymalnie o 6 miesięcy.

Składając powyższe podanie lekarz winien opisać swoją trudną sytuację materialną oraz udokumentować poniesione koszty związane ze specjalizacją, przewodem doktorskim lub habilitacyjnym.

§ 7

Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczki odbywa się raz w miesiącu, z dwumiesięczna przerwą wakacyjną.

§ 8

Koszty manipulacyjne w wysokości 1,5 % płatne są w chwili otrzymania pożyczki.

 
 

Dofinansowanie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi:

 

Na podstawie Uchwały Nr 681/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2015 r. , Uchwały Nr 1347/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2016 r. , Uchwały Nr 2009/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 29 listopada 2016r. oraz Uchwały Nr 1164/P-VII/2015r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z 24 kwietnia 1015r.
 
§ 1

      1. Tworzy się fundusz celowy na dofinansowanie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów   członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Środki finansowe zasilające Fundusz Szkoleniowy wyodrębnia się w budżecie rocznym Okręgowej Izby Lekarskiej.

      2. Nadzór nad wykorzystaniem środków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z brzmieniem niniejszej uchwały sprawuje Koordynator Ośrodka Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

      3. Wysokość dofinansowania przyznanego ze środków funduszu, o którym mowa w ust. 1, członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nie może przekroczyć kwoty 600 (sześćset) złotych w okresie rozliczeniowym określonym w przepisach regulujących sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

      4. Dofinansowana z funduszu, o którym w ust.1może być każda z form aktywności zawodowej określonej w przepisach regulujących sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, przy czym dofinansowane mogą być wyłącznie koszty poniesione przez lekarza bądź lekarza dentystę bezpośrednio na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem kosztów przejazdu, wyżywienia, noclegów. Dofinansowanie nie może być przyznane do form doskonalenia zawodowego organizowanych i dofinansowywanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

      5. Dofinansowanie,przyznawane jest na podstawie wniosku spełniającego wymogi określone uchwałą złożonego przez lekarza lub lekarza dentystę członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Lekarz lub lekarz dentysta nie może ubiegać się dofinansowanie jeśli zalega z zapłatą składek członkowskich. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do końca okresu rozliczeniowego, w którym lekarz lub lekarz dentysta poniósł koszty na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a wnioski spóźnione pozostają bez rozpoznania.

      6. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

 
      7.  Do wniosku muszą zostać załączone:

                a. dokument stanowiący potwierdzenie odbycia określonej formy doskonalenia zawodowego;

                b. potwierdzenie poniesienia przez lekarza lub lekarza dentystę kosztów odbycia określonej formy doskonalenia  zawodowego, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.

      8.  Wnioski rozpoznawane są w kolejności ich złożenia. Wnioski nie spełniające wymogów określonych w niniejszej uchwale rozpatrywane są po ich uzupełnieniu.

      9.  Dofinansowanie ze środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi na dany rok kalendarzowy. Wnioski, na które nie przyznano dofinansowania w danym roku kalendarzowym w związku z wyczerpaniem środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 rozpatrywane są w kolejnym roku kalendarzowym.

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.05.2015r. przy czym fundusz, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi na rok 2015.

 

 

Nasze serwisy