Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

FAQ

Rejestr PWZ i praktyk lekarskich

 • Zmieniłam/em nazwisko - co muszę zrobić?

  W terminie 30 dni od zmiany należy dostarczyć dokument Prawo Wykonywania Zawodu (w przypadku stażystów podyplomowych, również kartę stażu) do OIL wraz ze skróconym odpisem aktu małżeństwa, lub decyzją o zmianie nazwiska.

 • W jaki sposób mogę potwierdzić ciągłość pracy w zawodzie?

  Zatrudnienie w charakterze lekarza lub lekarza dentysty należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez pracodawcę zawierającym datę zatrudnienia, formę zatrudnienia, stanowisko oraz wymiar czasu pracy, a po zakończeniu zatrudnienia - świadectwem pracy. W przypadku umowy cywilno-prawnej potrzebna będzie kserokopia umowy oraz zaświadczenie o realizowaniu bądź wykonaniu tej umowy. W/w dokumenty można dostarczyć emailowo.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do OIL

Staż podyplomowy

 • Jakie są kryteria przyznawania miejsc na staż?

  Kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną, a także bierze pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu.

 • Do kiedy można składać dokumenty?

  Dokumenty należy złożyć do 31 lipca 2020 r.Osoby, które nie będą mogły dotrzymać w/w terminu, a chciałyby rozpocząć staż od 1 października, proszone są o wystąpienie z pisemnym wnioskiem skierowanym do Prezesa ORL w Łodzi, o przedłużenie terminu składania dokumentów (komplet dokumentów będzie można złożyć ostatecznie do 18 września br.).

  Podanie (wzór do pobrania) można złożyć drogą elektroniczną na e-mail: a.tokarska@hipokrates.org.

 • Kiedy odbędzie się uroczyste wręczenie PWZ ?

  Uroczyste wręczenie PWZ oraz pozostałych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia stażu (dla absolwentów, którzy złożą dokumenty do 31 lipca 2020 r.) nastąpi w dwóch turach 10 i 11 września o godzinie 16:30. Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości (w tym dokładna data wręczenia PWZ) będą przesłane do każdej z zainteresowanych osób pocztą elektroniczną około 3 września br.

 • Otrzymałem prawo wykonywania zawodu i co dalej?

  Po otrzymaniu PWZ i dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia stażu należy udać się do działu kadr podmiotu (najpóźniej do 21 września br.), do którego zostaliście Państwo skierowani. Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do powyższego gdyż niedopełnienie przed stażem wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem w podmiocie skutkuje nie podpisaniem umowy z pracodawcą (podmiotem zatrudniającym), a w konsekwencji przesunięciem rozpoczęcia stażu na następny termin, czyli 1 marzec lub 1 październik następnego roku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do OIL

Kształcenie

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do OIL

Dział Prawny

 • Kiedy lekarz może odstąpić od leczenia pacjenta?

  Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile zwłoka w udzieleniu pomocy nie spowoduje niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz nie zachodzą inne przypadki niecierpiące zwłoki. W przypadku odstąpienia od leczenia, lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym. Jeżeli lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, może nie podjąć lub odstąpić od leczenia, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po uzyskaniu zgody swojego przełożonego. W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.
  (art. 30 i 38 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

 • Komu można udostępniać dokumentację medyczną pacjenta po jego śmierci?

  Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Przez osobę bliską należy rozumieć małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.
  W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.
  W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:
  1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
  2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
  W przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem, o którym mowa powyżej, sąd bada:
  1) interes uczestników postępowania;
  2) rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem;
  3) wolę zmarłego pacjenta;
  4) okoliczności wyrażenia sprzeciwu.
  (art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz art. 26 ust. 2-2c ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 • Jakie czynności uznaje się za przetwarzanie danych osobowych?

  „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  (art. 4 pkt 2 RODO)

  Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w systemie ochrony zdrowia w załączonym przewodniku:

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do OIL

Księgowość

 • Czy przysługują dofinansowania do szczepień?

  Tak, dofinansowanie przysługuje:

  • członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, którzy w chwili szczepienia ukończyli 70 lat - za szczepienie przeciwko pneumokokom
  • dzieciom, które w dniu szczepienia nie ukończyły 18 lat i których przynajmniej jedno z rodziców jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, za
   • szczepienie przeciwko pneumokokom
   • szczepienie przeciwko meningokokom
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do OIL

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.