Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

O Izbie Lekarskiej w Łodzi

14240 lekarzy i lekarzy dentystów z całego regionu, cztery delegatury, niezliczona ilość przyznanych praw wykonywania zawodu, prowadzenie rejestru lekarzy i sądu lekarskiego, a także merytoryczny udział w najważniejszych dyskusjach dotyczących ochrony zdrowia w Polsce – to tylko niektóre z danych charakteryzujących Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

Zadaniem samorządu lekarzy jest przede wszystkim: sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie, reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza. Równie ważne jest: integrowanie środowiska lekarskiego, zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, a także współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą. Samorząd lekarski prowadzi także instytucje samopomocowe i inne formy pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin.

Swoje zadania samorząd lekarski realizuje poprzez: przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru lekarzy, negocjowanie warunków pracy i płacy, orzekanie o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza, współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy, przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia. Samorząd opiniuje również projekty ustaw dotyczące ochrony zdrowia i przepisy z zakresu wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie.

Opiniuje i wnioskuje w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych, prowadzi badania dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza, wydaje postanowienia w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa polubownego.

Ważną rolą Izby Lekarskiej jest też integrowanie środowiska. Od wydawania czasopisma branżowego „Panaceum” przez szeroką działalność Klubu Lekarza, organizacji koncertów, pikników rodzinnych, zawodów sportowych, a także wystaw malarstwa i fotografii o ogólnokrajowej skali.

W ciągu trzydziestu lat Samorządu Lekarskiego, Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z powodzeniem realizuje nie tylko ustawowe cele, ale taż angażuje się w rozwiązywanie konfliktów, a także doradztwo we wszelkich sprawach dotyczących zawodu lekarza.

Izby lekarskie tworzą samorząd lekarski i lekarzy dentystów. Głównym organem samorządu lekarskiego jest Naczelna Izba Lekarska. Jej organami są: Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Komisja Rewizyjna, Naczelny Sąd Lekarski, i Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. NIL określa także liczbę poszczególnych okręgowych izb lekarskich. Obecnie jest ich 24 na terenie kraju. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą przy ulicy Czerwonej 3, zrzesza 14240 lekarzy (w tym: 11093 lekarzy i 3147 lekarzy dentystów) całego regionu. W skład Izby wchodzą cztery delegatury: łódzka, piotrkowska, skierniewicka i sieradzka.

Organami okręgowej izby lekarskiej są: okręgowy zjazd lekarzy, okręgowa rada lekarska, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd lekarski, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata.

17 maja 1989 r. uchwalono ustawę o izbach lekarskich i reaktywowano samorząd lekarski. Ustawa zapewniała izbom dużą autonomię i niezależność od czynników politycznych i administracyjnych

Dokładamy wszelkich starań, aby lekarze przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością - po prostu jak do siebie. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.