Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Komisje Problemowe ORL

 • Komisja Bytowa

  Przewodniczący: lek. Zbigniew Kijas

  Do zadań komisji należy:

  1. gospodarowanie funduszem socjalnym OIL określonym przez Okręgowy Zjazd Lekarzy (procent ze składek członkowskich) poprzez przydzielanie zapomóg losowych, zasiłków pośmiertnych oraz innych form pomocy materialnej dla lekarzy zrzeszonych w łódzkiej OIL i ich rodzin, 
  2. rozpoznawanie sytuacji bytowej lekarzy i ich rodzin oraz inicjowanie róznych działań samopomocowych.

  Dokumenty do pobrania

 • Komisja Etyki Lekarskiej ORL w Łodzi

  Przewodniczący: prof. dr hab. med. Janusz Wasiak
  Zastępca Przewodniczącego: dr n. med. Lesław Jacek Pypeć

  Terminy posiedzeń:

  Komisja Etyki Lekarskiej ORL w Łodzi wyznacza w 2024 roku posiedzenia w następujących terminach (zawsze o godz. 13:00):

  • 12 stycznia
  • 9 lutego
  • 8 marca
  • 12 kwietnia
  • 10 maja
  • 7 czerwca

  lipiec i sierpień - w zależności od potrzeb

  • 20 września
  • 4 października
  • 22 listopada
  • 6 grudnia

   

  Do zadań komisji należy:

  1. współustanawianie wraz z zespołami do tego powołanymi obowiązujących lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej,
  2. nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki przez lekarzy w stosunkach z pacjentami, lekarzami i innymi współpracownikami,
  3. rozwiązywanie problemów związanych z konfliktami między lekarzami,
  4. krzewienie wiedzy etycznej wśród lekarzy w celu budowania postaw oraz kreowania zachowań lekarskich zgodnych z etyką zawodu.

  Podstawa prawna działania:

  • Kodeks Etyki Lekarskiej,
  • Ustawa z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 02.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708). 
 • Komisja Finansowo-Budżetowa

  Przewodnicząca: dr n. med. Izabela Banaś

  Terminy spotkań:

  Spotkania organizowane są w miarę potrzeb, a członkowie powiadamiani indywidualnie.

  Do zadań komisji należy:

  1. opiniowanie projektu budżetu OIL,
  2. bieżąca analiza sytuacji fonansowej izby i zgłaszanie zmian do budżetu (w sytuacji, gdy jest to uzasadnione),
  3. opracowywanie ramowych założeń gospodarki finansowej samorządu na rok następny,
  4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Okręgową Radę Lekarską, przewodniczącego ORL lub Prezydium ORL.
 • Komisja Kultury

  Przewodniczący: dr n. med. Lesław Jacek Pypeć

   
  Terminy spotkań:

  Spotkania organizowane są w miarę potrzeb, a członkowie powiadamiani indywidualnie.

  Do zadań komisji należy:

  1. integracja lekarzy i lekarzy dentystów poprzez wspólne działania kulturalne,
  2. organizowanie imprez kulturalnych dla lekarzy i ich bliskich,
  3. tworzenie warunków do eksponowania i rozwijania twórczości kulturalnej lekarzy i lekarzy dentystów,
  4. wspieranie twórczości i zainteresowań kulturalnych lekarzy i ich bliskich.
 • Komisja Sportu i Rekreacji

  Przewodniczący: dr n. med. Ryszard Golański

  Terminy spotkań:

  Spotkania organizowane są w miarę potrzeb, a członkowie powiadamiani indywidualnie.

  Do zadań komisji należy:

  1. upowszechnianie wśród członków OIL kultury fizycznej poprzez stwarzanie warunków do stałej rekreacji oraz organizowanie lekarskich imprez sportowych,
  2. integrowanie środowiska lekarskiego na płaszczyźnie współudziału w uprawianiu sportu i rekreacji.
 • Komisja Stomatologiczna

  Przewodnicząca: lek. dent. Małgorzata Lindorf

   

  Do zadań komisji należy:

  1. rozwiązywanie problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty,
  2. wydawanie opinii na temat aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty,
  3. uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych na specjalizacje według starego trybu, komisjach kwalifikacyjnych do specjalizacji, komisjach lekarsko-dentystycznego egzaminu państwowego,
  4. uczestniczenie w konkursach na stanowiska ordynatorów,
  5. wizytowanie indywidualnych praktyk lekarskich,
  6. prowadzenie rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia na temat kontraktowania świadczeń,
  7. ścisła współpraca z Komisją Kształcenia ORL w sprawie rejestracji podmiotów do prowadzenia szkoleń,
  8. współpraca z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Towarzystwem Ortodontycznym,
  9. współpraca z Komisją Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskie.
 • Komisja ds. Konkursów

  Przewodniczący: dr n. med. Łukasz Jasek


  Działalność komisji dotyczy konkursów na stanowiska kierowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub ich zastępców (jeśli kierownik nie jest lekarzem), ordynatorów, pielęgniarek - naczelnej, przełożonej lub oddziałowej.

  Terminy spotkań:

  Spotkania komisji organizowane są w miarę potrzeb, a członkowie powiadamiani indywidualnie.

  Do zadań komisji należy:

  1. sporządzanie aktualizowanej listy lekarzy reprezentujących samorząd lekarski w komisjach konkursowych,
  2. dokonywanie wyboru z ww. listy kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych (przewodniczących składu i członków komisji),
  3. merytoryczne przygotowanie lekarzy desygnowanych do udziału w komisjach konkursowych,
  4. rozpatrywanie problemów związanych z przeprowadzaniem konkursów.
 • Komisja ds. Legislacji, Uchwał i Wniosków

  Przewodnicząca: dr n. med. Ewa Kralkowska

  Komisja zajmuje się problematyką prawną dotycząca zawodu lekarza i innych zawodów medycznych oraz ochrony zdrowia.

  Terminy spotkań:

  Spotkania komisji odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca po potwierdzeniu, o godz. 16:30.

  Do zadań komisji należy:

  1. opiniowanie projektów aktów prawnych,
  2. inicjowanie projektów aktów prawnych,
  3. sporządzanie tekstów projektowanych aktów prawnych,
  4. propagowanie wiedzy prawniczej wśród lekarzy,
  5. ocena funkcjonowania istniejących aktów prawnych,
  6. współpraca z prawnikami ORL i NRL oraz Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowym Sądem Lekarskim.

  Dokumenty do pobrania

 • Komisja ds. Praktyk Lekarskich

  Przewodnicząca: lek. dent. Małgorzata Lindorf

   

  Terminy spotkań w 2023 roku:
  (zawsze o godz. 14:30)

  • 17 stycznia;
  • 7 lutego;
  • 21 marca;
  • 25 kwietnia;
  • 16 maja;
  • 6 czerwca; 

  Do zadań komisji należy:

  1. analiza dokumentów składanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w celu rejestracji indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, a także wydawanie zaświadczen uprawniających do ich prowadzenia,
  2. wizytacja prywatnych gabinetów lekarskich i dentystycznych,
  3. prowadzenie rejestru prywatnych praktyk lekarskich i dentystycznych,
  4. rozpatrywanie problemów lekarzy i lekarzy dentystów prywatnie praktykujących.
 • Komisja ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu

  Przewodnicząca: lek. dent. Irena Elerowska

   Terminy spotkań w 2023 roku:
  (zawsze o godz. 14:00)

  • 17 stycznia; 
  • 7 lutego;
  • 21 marca;
  • 25 kwietnia
  • 16 maja; 
  • 6 czerwca;

  Do zadań komisji należy:

  1. przyznawanie w oparciu o decyzje ORL praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywanie na listę nowo przyjętych członków OIL (tzn. wpisywanie do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów), a także prowadzenie dokumentacji personalnej lekarzy,
  2. sprawowanie w imieniu ORL nadzoru nad:
   - prawidłowością prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i jego aktualizacji we współpracy z Centralnym Rejestrem Lekarzy
   - zabezpieczenie danych zawartych w rejestrze
   - wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu i ich aktualizacji
   - prowadzeniem zbioru akt osobowych i archiwum lekarzy
  3. współdziałanie z innymi komisjami i organami OIL oraz Komisją Organizacyjną Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach określonych uchwałą NRL nr 30/10/VI z dnia 03.09.2010 r.,
  4. współdziałanie z komisjami ds. rejestracji i organami innych okręgowych izb lekarskich.

  Podstawa prawna:

  • Art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 02.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708),
  • Uchwała Naczelniej Rady Lekarskiej nr 30/10/VI z dnia 30.09.2010 r.
 • Koło Lekarzy Seniorów

  Przewodnicząca: dr n. med. Krystyna Borysewicz-Charzyńska

  Członkowie Zarządu:

  • Izabela Buczek
  • Wenanta Nadziakiewicz
  • Stanisława Orłowska
  • Fabian Obzejta
  • Krystyna Siczyńska
  • Jadwiga Szymor

  Terminy Spotkań w 2023 roku:

  24 stycznia
  14 lutego
  21 marca
  4 kwietnia
  16 maja
  20 czerwca
  19 września
  17 października
  21 listopada
  19 grudnia

  Terminy mogą ulec zmianie.

  Do zadań koła należy:

  1. integrowanie środowiska lekarzy i lekarzy dentystów - seniorów,
  2. rozpoznawanie potrzeb lekarzy będących emerytami lub rencistami,
  3. określanie możliwości udzielania przez OIL w Łodzi pomocy organizacyjnej i finansowej lekarzom-emerytom i rencistom oraz wdrażanie tej pomocy,
  4. zaspokajanie kulturalnych, szkoleniowych oraz innych potrzeb lekarzy-seniorów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.