Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Dla organizatorów kursów i szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów

Kontakt

Katarzyna Krupska
tel. 42 683 17 60
e-mail: katarzyna.krupska@oil.lodz.pl

II piętro, pok. 21

Warunkiem prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów jest uzyskanie wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Wyjątek stanowią (zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty):

 • podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe,

 • inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe.

 • Wymagane dokumenty

  • wniosek o wpis do rejestru
  • wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków
  • informacja o planowanej formie kształcenia (dokument należy złożyć każdorazowo przy zgłaszaniu kolejnych form, najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia)
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru
  • oświadczenia osób przewidywanych jako kadra dydaktyczna o wyrażaniu zgody na prowadzenie kształcenia
  • szczegółowy program kształcenia
  • regulamin kształcenia
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
  • wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia

  Prosimy o podawanie w dokumencie informacji o formie kształcenia w rubryce dotyczącej formy doskonalenia zawodowego form określonych w par. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 • Plan kształcenia

  • cel (cele) kształcenia- uwzględnia się podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy lub lekarzy dentystów w określonym zakresie danej dziedziny medycyny, w ramach doskonalenia zawodowego
  • przedmiot i zakres kształcenia- uwzględnia się wybrany zakres wiedzy lub umiejętności praktycznych w określonej dziedzinie medycyny wynikających z wiarygodnych danych naukowych
  • przewidywana forma lub formy kształcenia- uwzględnia się przepisy o sposobie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, w ramach przedmiotu i zakresu kształcenia
  • wymagane kwalifikacje uczestników- uwzględnia się kwalifikacje, jakie powinni posiadać lekarze lub lekarze dentyści uczestniczący w planowanych formach kształcenia
  • sposób (sposoby) weryfikacji wyników kształcenia- uwzględnia się przewidywaną, udokumentowaną formę sprawdzania wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych, nabytych przez lekarzy lub lekarzy dentystów uczestniczących w określonej formie kształcenia
  • sposób potwierdzania uczestnictwa i ukończenia kształcenia- uwzględnia się udokumentowanie w formie pisemnej lub elektronicznej uczestnictwa i ukończenia przez lekarza lub lekarza dentystę określonej formy kształcenia
 • Inne warunki prowadzenia kształcenia

  • kadra dydaktyczna- wykaz osób o kwalifikacjach objętych programem kształcenia do realizacji lub nadzoru nad kształceniem prowadzonym w określonej formie
  • baza dydaktyczna- opis posiadanej lub będącej do dyspozycji bazy do realizacji programu kształcenia, zgodnej ze współczesnymi wymaganiami dydaktyki, w której organizator kształcenia zamierza realizować kształcenie
  • wewnętrzny system oceny jakości kształcenia- opis wewnętrznego systemu oceny jakości zrealizowanego kształcenia w zakresie przewidywanych jego form, prowadzonego przez radę programową lub inną osobę o odpowiednich kwalifikacjach wskazaną przez organizatora, uwzględniający narzędzia i metody tej oceny
  • baza do udzielania świadczeń zdrowotnych- opis posiadanej lub będącej do dyspozycji bazy, spełniającej wymogi określone odrębnymi przepisami do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz wykaz osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, objętych programem kształcenia
 • Opłaty

  Opłata za wpis do rejestru wynosi wynosi 500 zł i jest powiększona o iloczyn liczby planowanych informacji (wskazanych w wystąpieniu o potwierdzenie warunków kształcenia jako liczba planowanych form realizacji programu kształcenia) i kwoty 250 zł.

  Jeżeli kształcenie planowane jest jednorazowo w jednej formie wówczas opłata wynosi 500 zł.
  Opłata za każde kolejne wydarzenie 250 zł.

  Wpłaty należy dokonywać na numer rachunku bankowego: 
  Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, PKO BP SA I/O w Łodzi                  
  98102033520000160200100362 z dopiskiem: akredytacja dot. (nazwa zdarzenia edukacyjnego, data zdarzenia)

 • Dodatkowe informacje

  Jeżeli podmiot mający siedzibę na terenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zamierza prowadzić kształcenie na terenie działania innych izb lekarskich, powinien w tamtych izbach złożyć:

  • wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków
  • informację o formie kształcenia

  Podmiot, którego siedziba znajduje się na terenie innej izby, niż prowadzone szkolenie ww. dokumenty zgłasza zarówno do izby właściwej dla swojej siedziby jak i do izby właściwej dla prowadzenia planowanego kształcenia.

  Opłatę za zgłoszenie informacji przekazuje się do izby właściwej dla siedziby podmiotu.

  Jeśli podmiot zamierza prowadzić kształcenie na terenie trzech lub więcej izb lekarskich ww. dokumenty należy złożyć w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

 • Terminy posiedzeń ORL i Prezydium ORL w 2023 roku

  Okręgowa Rada Lekarska   

  • 10 stycznia
  • 14 marca
  • 9 maja
  • 13 czerwca        
  • 5 września
  • 10 października
  • 28 listopada


  Prezydium          

  • 17 stycznia
  • 7 lutego
  • 7 marca
  • 11 kwietnia
  • 23 maja
  • 4 lipca 
  • 25 lipca    
  • 8 sierpnia
  • 12 września
  • 26 września
  • 31 października
  • 14 listopada
  • 12 grudnia

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.