WYBORY

Wybory do samorządu lekarskiego na IX kadencję czytaj więcej

Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Co może lekarz stażysta? Odpowiedź MZ w sprawie recept refundowanych

W odpowiedzi na zapytanie, przesłane do Ministerstwa Zdrowia przez prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w sprawie interpretacji przepisów ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125, tekst jedn.) , odnośnie możliwości wypisywania przez lekarza stażystę recept na leki refundowany, w tym recept pro auctore i pro familiae, a także wydania opinii i orzeczeń lekarskich, odpowiedzi udzielił zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Marek Kuciński.

W swym piśmie  M. Kuciński przypomina na wstępie, że na mocy art. 5 ust. 7 oraz art. 6 ust. 10a przywołanej ustawy, okręgowa rada lekarska, w celu odbycia stażu podyplomowego, przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na czas odbywania tego stażu, dokonując  jednocześnie informacji i o tym fakcie w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.  Taki lekarz - o czym stanowi art. 15 ust. 3a i 3b ustawy - odbywa staż pod nadzorem innego lekarza, posiadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej pięć lat, który jest jego opiekunem. Lekarz stażysta jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, który mówi o stanach zagrażających życiu, przypadkach niecierpiących zwłoki, a także w sytuacjach, gdy prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza, posiadającego prawo wykonywania zawodu. Dalej w piśmie czytamy:

„Mając  powyższe na uwadze należy stwierdzić, że uprawnienie do wypisywania przez lekarza stażystę recept na leki refundowane, wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich przysługuje mu WYŁĄCZNIE w miejscu odbywania stażu podyplomowego podczas realizacji programu stażu, po uzgodnieniu z opiekunem zawartych w nich treści.”

Odnosząc się natomiast do pytania o możliwość  wypisywania recept pro auctore i pro familiae przez lekarza stażystę, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnicta MZ wyjaśnia, iż obecnie obowiązujące przepisy nie przyznają stażystom takiego uprawnienia. W efekcie konsultacji zagadnienia z Narodowym Funduszem Zdrowia, ten zwrócił uwagę, że brak jest możliwości przydzielania lekarzowi stażyście zakresów liczb, będących unikalnymi numerami identyfikującymi takie, co wynika z faktu, że nie może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej samodzielnie, z wyjątkiem przypadków podanych w ustawie, a wyłącznie pod nadzorem opiekuna. Dalej zaś M. Kuciński podkreśla: „Jedynie świadczeniodawca, u którego lekarz odbywa staż, przydziela lekarzowi stażyście na czas odbywania stażu takie zakresy liczb, spośród zakresów liczb przydzielonych temu świadczeniodawcy przez oddział wojewódzki NFZ, zgodnie  z par. 9 ust. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (D.U. z 2016 r., poz. 62, z póź. zm.) oraz w związku z par. 5 załącznika do rozporządzenia tego ministra z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1146).”

Opr. NS

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.