Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Dodatek covidowy w pytaniach i odpowiedziach

Czy w trakcie pracy na SOR-ach i w izbach przyjęć do otrzymania dodatku konieczny jest kontakt z pacjentem z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2?

Lekarze pracujący na SOR-ach i w izbach przyjęć otrzymują dodatek covidowy bez względu na to, czy w trakcie pracy mieli kontakt z pacjentami z podejrzeniem zakażenia, czy zakażonymi SARS-CoV-2. Nie ma przy tym znaczenia, że pacjentom wykonywane są przed kontaktem z lekarzem testy na obecność wirusa i pacjenci „pozytywni” kierowani są odrębną „brudną” ścieżką do lekarzy udzielających im pomocy.

Czy lekarze konsultujący pacjentów na SOR-ach i w izbach przyjęć powinni otrzymać dodatek covidowy?

Dodatek powinni otrzymać nie tylko lekarze stale zatrudnieni na SOR-ach i w izbach przyjęć, ale również lekarze wzywani tam na konsultacje. Zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Zdrowia konsultacje muszą się jednak odbywać w SOR-ze i w izbie przyjęć. Jeśli pacjent jest przewożony z SOR-u lub z izby na oddział lekarza, który go konsultuje, to dodatek nie zostanie wypłacony.

Kto poza pracującymi na SOR-ach i w izbach przyjęć może uzyskać dodatek?

Dodatek otrzymywać powinni również lekarze, którzy:

– uczestniczą w udzieleniu świadczeń,

– i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem zakażenia i z zakażeniem SARS-CoV-2,

– świadczenia udzielane są w podmiotach leczniczych II (zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczenie przypadków z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2) lub III (leczenie zakażonych SARS-CoV-2) poziomu zabezpieczenia covidowego, które są umieszone w wykazie publikowanym w BIP oddziału wojewódzkiego NFZ.

Czy zatrudnienie na niepełnym etacie powoduje obniżenie dodatku covidowego?

Wykonywanie pracy na część etatu nie powoduje, że dodatek covidowy jest proporcjonalnie obniżany. Stanowi on pełne wynagrodzenie otrzymywane przez lekarza w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Jakie są przesłanki obniżenia dodatku?

W poleceniu Ministra Zdrowia jest opisany tylko jeden przypadek obniżenia dodatku – w przypadku udzielania świadczeń przez niepełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu obniżeniu.

Czy są jakieś graniczne terminy, po upływie których dodatek nie zostanie wypłacony?

NFZ nie wprowadził terminów, do których podmioty lecznicze mogą wnioskować o przekazanie pieniędzy na wypłatę dodatków.

Czy lekarze stażyści powinni otrzymywać dodatek?

Odbywanie stażu podyplomowego nie jest okolicznością, która pozbawia dodatku. Lekarze stażyści powinni otrzymać taki dodatek, jeżeli spełniają kryteria określone w poleceniu Ministra Zdrowia.

Czy dodatek covidowy przysługuje lekarzom skierowanym do pracy w trybie art. 47 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi?

Nie. Lekarze skierowani nie otrzymują dodatku covidowego. Ich wynagrodzenie reguluje wyłącznie ustawa.

Jak można sprawdzić, czy szpital otrzymał pieniądze na wypłatę dodatku?

Lekarz, któremu nie wypłacono dodatku, a jest przekonany, że powinien go otrzymać, może zwrócić się do Łódzkiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ o udzielenie informacji o wysokości środków, jakie podmiot, w którym udziela świadczeń, otrzymał – na jego imię i nazwisko – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku covidowego. Zdarzają się przypadki, gdy występują znaczne różnice między kwotami otrzymanymi przez szpitale a wypłaconymi lekarzom.

Gdzie sprawdzić, że szpital (oddział) jest II lub III poziomu zabezpieczenia covidowego i od kiedy?

Wykaz publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Łódzkiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ.

Jak dochodzić wypłaty dodatku?

Na stronie internetowej OIL znajdują się wzory wniosków o wypłatę dodatków różniące się szczegółowością informacji uzasadniających ubieganie się o dodatek (np. w zakresie numerów historii choroby pacjentów z podejrzeniem lub z zakażeniem SARS-CoV-2, którym wnioskodawca udzielał świadczeń).

Jeśli nie przyniosą one skutku, to pozostaje droga sądowa jednak należy pamiętać, że polecenie Ministra Zdrowia, na podstawie którego wypłacany jest dodatek, nie jest powszechnie obowiązującym przepisem prawa. Nie można wobec tego polecenia wprost wskazać jako podstawy dochodzenia roszczeń o zapłatę dodatku covidowego. Można wskazać jako podstawę prawną:

  • 183c § 1 Kodeksu pracy i art. 183d Kodeksu pracy – są to przepisy dotyczące nierównego traktowania pracowników,
  • 919 i 920 Kodeksu cywilnego, które dotyczą przyrzeczenia publicznego – Minister Zdrowia obiecał lekarzom w poleceniu wydanym Prezesowi NFZ, że dostaną dodatek w sytuacji, gdy udzielać będą świadczeń zdrowotnych w sytuacjach wskazanych w poleceniu,
  • przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań – szpital zobowiązany jest współdziałać z lekarzem przy wykonaniu zobowiązania z kontraktu, skoro istnieje możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia za świadczenia udzielane w ramach łączącej strony umowy, to obie powinny z należytą starannością dążyć do tego.

Jarosław Klimek
radca prawny

czerwiec 2021 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.