WYBORY

Wybory do samorządu lekarskiego na IX kadencję czytaj więcej

Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Obowiązki lekarza/lekarza dentysty

Na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich z dnia 02.12.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1708) lekarz, lekarz dentysta obowiązany jest w terminie 30 dni do zawiadomienia okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem o: 

 • zmianie nazwiska (potrzebne dokumenty: odpis skrócony aktu małżeństwa lub decyzja o zmianie nazwiska oraz prawo wykonywania zawodu – oryginał)

 • zmianie adresu zamieszkania i do korespondencji z podaniem telefonu i adresu poczty elektronicznej (potrzebne dokumenty: w przypadku adresu zameldowania - zaświadczenie o zameldowaniu)

 • uzyskaniu lub utracie obywatelstwa polskiego (potrzebne dokumenty: w przypadku uzyskania obywatelstwa polskiego – decyzja o nadaniu obywatelstwa, dowód osobisty, 2 zdjęcia)

 • zatrudnieniu (potrzebne dokumenty: zaświadczenie wydane przez pracodawcę zawierające datę zatrudnienia, formę zatrudnienia, stanowisko oraz wymiar czasu pracy, a po zakończeniu zatrudnienia świadectwo pracy. W przypadku umowy cywilno-prawnej - kserokopia umowy oraz zaświadczenie o realizowaniu bądź wykonaniu tej umowy,

 • wykonywaniu zawodu wyłącznie w praktyce lekarskiej przedkładając stosowne oświadczenie – przynajmniej raz na 5 lat 

 • zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

 • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu,

 • uzyskaniu specjalizacji, stopnia naukowego lub tytułu naukowego (potrzebne dokumenty: dokument poświadczający uzyskanie specjalizacji, stopnia lub tytułu naukowego oraz prawo wykonywania zawodu –oryginał)

 • przyznaniu emerytury lub renty przedkładając stosowny dokument (decyzja ZUS bądź aktualna legitymacja emeryta/rencisty),

 • posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie,

 • wykonywaniu zawodu w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Lekarz, lekarz dentysta, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać zawód na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby (art. 6 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 02.12.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 219 poz. 1708).

Lekarzowi, lekarzowi dentyście nie wolno odstępować dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” innej osobie oraz przesyłać go w obrocie krajowym i zagranicznym.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.