Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Prawo wykonywania zawodu po stażu

 • Lekarz, lekarz dentysta obywatel Polski lub obywatel państwa UE

  Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarzowi/lekarzowi dentyście, który ukończył staż podyplomowy i złożył z wynikiem pozytywnym LEK lub LDEK lub któremu minister właściwy do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w RP.

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu 
  2. Kserokopia dowodu osobistego lub kserokopia zaświadczenia o zameldowaniu (jeśli dokumenty te zmieniły się od czasu ubiegania się o ograniczone prawo wykonywania zawodu)
  3. Odpis dyplomu (oryginał) oraz kserokopia suplementu
  4. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty / Prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty
  5. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22 559-13-30. Jeśli ww. zaświadczenie zostało już złożone, przy wcześniejszych formalnościach, nie ma konieczności składania go ponownie.
  6. Karta stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
  7. Jeśli staż został uznany przez Ministra Zdrowia decyzja o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej
  8. Kserokopia świadectwa złożenia egzaminu LEK lub LDEK
  9. Ankieta oceniająca staż podyplomowy lekarza, lekarza dentysty
  10. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania. 
  11. 2 zdjęcia legitymacyjne (tylko w przypadku posiadania ograniczonego prawa wykonywania zawodu)
  12. Oświadczenie o opłacaniu składek na OIL

  Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii powinny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu.

 • Lekarz, lekarz dentysta cudzoziemiec

  Przyznanie prawa wykonywania zawodu po stażu lekarzowi/ lekarzowi dentyście cudzoziemcowi, obywatelowi innego państwa niż państwo członkowskie UE, który zamierza wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

  • na czas określony lub na stałe w celu podjęcia pracy zarobkowej
  • na czas określony w celu odbycia kształcenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek W-2B lub Wniosek W-2C (kształcenie) o przyznanie prawa wykonywania zawodu
  2. Odpis dyplomu (oryginał), kserokopia suplementu – w przypadku ukończenia uczelni polskiej (jeśli dokument nie był wcześniej składany)
  3. Kserokopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty – dotyczy dyplomu wydanego poza Polską
  4. Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu przeprowadzonej przez polską wyższą uczelnię medyczną – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE
  5. Kserokopia paszportu
  6. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do można uzyskać pod numerem telefonu 22 559-13-30, (tylko w sytuacji, gdy dokument nie był wcześniej składany)
  7. Kserokopia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
  8. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania 
  9. Ograniczone prawo wykonywania zawodu / Prawo wykonywania zawodu
  10. Karta stażu podyplomowego
  11. Jeśli staż został uznany przez Ministra Zdrowia - decyzja o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej
  12. Świadectwo złożenia pierwszego egzaminu LEK lub LDEK
  13. 2 zdjęcia legitymacyjne (jedynie w przypadku posiadania ograniczonego prawa wykonywania zawodu)
  14. Oświadczenie o opłacaniu składek na OIL 
  15. Ankieta oceniająca staż podyplomowy
  16. Zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie specjalizacji (dla osób ubiegających się o prawo wykonywania zawodu wyłącznie w celu kształcenia podyplomowego)
  17. Dokument potwierdzający zgodę placówki na realizację szkolenia

  Uwaga!
  Wszystkie dokumenty obcojęzyczne powinny być przedłożone w oryginale wraz z oryginalnym tłumaczeniem na język polski wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. Paszport nie wymaga tłumaczenia.

  Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii powinny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu.

  Komisja ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu może przeprowadzić rozmowę z lekarzem cudzoziemcem, może również poprosić o złożenie dodatkowych dokumentów koniecznych do zajęcia stanowiska w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Następnie przekazuje dokumentację ze swoim stanowiskiem Okręgowej Radzie Lekarskiej w Łodzi.

  Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Kontakt

Ewa Lenartowicz
tel. 42 683 17 17
e-mail: e.lenartowicz@hipokrates.org

Wojciech Łukomski
tel. 42 683 17 15
e-mail:  w.lukomski@hipokrates.org

I piętro, pok. 9

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.